Lưu trữ thẻ: Tin tức

Hà Nội tháng 3 hoa Sưa nở trắng trời

Mỗi năm cứ vào khoảng tháng 3 dương lịch, hoa sưa lại nở trắng cả

2 Các bình luận